เกี่ยวกับเราหนังสือแนะนำ
MEDICAL-SURGICAL NURSING : CONCEPT FOR INTERPROFESSIONAL COLLABORATIVE CARE
ผู้แต่ง : Donna D.Ignatavicius
สำนักพิมพ์ : ELSEVIER
ISBN : 978-0-323-74977-0
NURSING TODAY TRANSITIONS and TRENDS
ผู้แต่ง : JoAnn Zerwekh, Ashley Zerwekh Garneau
สำนักพิมพ์ : ELSEVIER
ISBN : 978-0-323-74972-5
กายวิภาคของกระดูกมนุษย์ (Anatomy of the Human Bones)
ผู้แต่ง : นวพร เตชาทวีวรรณ
สำนักพิมพ์ : คลังนานาวิทยา
ISBN : 978-616-438-524-5
การพยาบาลสำหรับสตรีตั้งครรภ์
ผู้แต่ง : กาญจนา ศรีสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ISBN : 978-974-033925-0
การพยาบาลอาชีวอนามัย : แนวคิดและการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง : วันเพ็ญ ทรงคำ (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : เอ็น.พี.ที.ปริ้นติ้ง
ISBN : 978-616-398-504-0
อายุรศาสตร์สงขลานครินทร์ เล่ม 1 : การดูแลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์
ผู้แต่ง : ดวงกมล เอี่ยวเรืองสุรัติ, พัฒน์ ก่อรัตนคุณ
สำนักพิมพ์ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ISBN : 978-616-271-511-2
โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน
ผู้แต่ง : สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : แอคทีฟ พริ้นท์
ISBN : 978-616-407-5221
ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  บอกรับโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ▶ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           ◉ GALE EBOOKS                 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ แพทย์      
ฐานข้อมูลในประเทศไทย
วันที่ 17 กันยายน 2564
แหล่งค้นคว้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวารสาร ในประเทศไทย ▶  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย             ◉ CMU E-THESES                   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)       &
รายการหนังสือ
วันที่ 15 กันยายน 2564
♦ รายการหนังสือจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2564
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
วันที่ 09 กันยายน 2564
♦ แบบฟอร์มการยืมหนังสือผ่านบริษัทขนส่ง ♦ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET  ♦ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET (แบบกรอกเอกสาร)  
ข่าวสารและประกาศจากห้องสมุด
วันที่ 09 กันยายน 2564
♦ แนวทางการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  ♦ แนวทางการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านบริษัทขนส่ง  ♦ BOOKS Delivery ส่งหนังสือให้ถึงคุณ ♦  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET ♦  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คู่มือสำหรับผู้ใช้
วันที่ 07 กันยายน 2564
♦ ขั้นตอนการยืมหนังสือ ♦ คู่มือการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์
บทความ
แรงบันดาลใจ
วันที่ 02 ตุลาคม 2564
♦ คำคม ข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ  by jack ♦ 5 4 3 2 1 นับถอยหลังแล้วลงมือทำ ถ้าไม่อยากผิดหวังในตัวเอง by jack
การพัฒนาตนเอง Think+
วันที่ 07 กันยายน 2564
   ♦ ความสำเร็จเกรด 4  by Sirichaiwatt