เกี่ยวกับเรา


หนังสือแนะนำ
การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2
ผู้แต่ง : ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล และศิริรัตน์ ปานอุทัย (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สยามพิมพ์นานา
ISBN : 978-616-398-695-5
การปรึกษาครอบครัว ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
ผู้แต่ง : เพ็ญนภา กุลนภาดล
สำนักพิมพ์ : เนติกุลการพิมพ์
ISBN : 978-616-590-782-8
การพยาบาลผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้แต่ง : พรชัย จูลเมตต์
สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์
ISBN : 978-616-593-471-8
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง : องุ่น น้อยอุดม, ปิยาณี ณ นคร และสุชิรา ชัยวิบูลย์ธรรม (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท์
ISBN : 978-616-443-715-9
การพยาบาลมารดา-ทารกและการผดุงครรภ์: ระยะตั้งครรภ์
ผู้แต่ง : ณัชชา วรรณนิยม และสุภาวดี เนติเมธี (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : สมบูรณ์การพิมพ์
ISBN : 978-974-630-195-4
การพยาบาลเด็กเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย
ผู้แต่ง : สุพัตรา นุตรักษ์ และวรรณไพร แย้มมา
สำนักพิมพ์ : นีโอดิจิตอล
ISBN : 978-616-588-964-3
ภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด : การพยาบาล
ผู้แต่ง : สินีนาฏ หงษ์ระนัย
สำนักพิมพ์ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น
ISBN : 978-616-593-537-1
วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผลและสนุก
ผู้แต่ง : โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ
สำนักพิมพ์ : สุขศาลา
ISBN : 978-616-90555-1-8
ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย Common Cardiac Surgery ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง : จรัญ สายะสถิตย์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ISBN : 978-616-426-249-2
เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เล่ม 1
ผู้แต่ง : วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ และลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร (บรรณาธิการ)
สำนักพิมพ์ : คลังนานาวิทยา
ISBN : 978-616-438-642-6
ข่าวประชาสัมพันธ์
NEW BOOKS LIST
วันที่ 10 เมษายน 2567
 ◉ รายการหนังสือสั่งซื้อโครงการจัดหา พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนทางห้องสมุด                           Click!                                          Click!              &nbs
คู่มือสำหรับผู้ใช้บริการ
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
                                                                                                               &
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 22 มกราคม 2567
การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ▶ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์           ◉ GALE EBOOKS                 ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ แพทย์                 วร
ฐานข้อมูลในประเทศไทย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
แหล่งค้นคว้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวารสาร ในประเทศไทย ▶  ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย             ◉ CMUDC                   ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่                  ให้
วันหยุดราชการประจำปี
วันที่ 05 เมษายน 2566
◉ วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2565 ◉ วันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2566  
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
บริการฐานข้อมูลอ้างอิง ประจำปีงบประมาณ 2566 บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ในต่างประเทศเพื่อการใช้ทรัพยากร ตามเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันและการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งฐานข้อมูลที่ให้บริการ ประกอบด้วย ฐานข้อมูลอ้างอิ
ข่าวสารและประกาศจากห้องสมุด
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
♦ แนวทางการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์  ♦ แนวทางการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศผ่านบริษัทขนส่ง  ♦ BOOKS Delivery ส่งหนังสือให้ถึงคุณ ♦  ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน คณะพยาบาลศาสตร์ สมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET ♦  ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
วันที่ 02 สิงหาคม 2565
♦ แบบฟอร์มการยืมหนังสือผ่านบริษัทขนส่ง (Books Delivery) ♦ แบบฟอร์มการยืมหนังสือแบบมารับด้วยตนเอง (Pick up Service) ♦ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET  ♦ แบบฟอร์มการสมัครสมาชิกใช้บริการเครือข่าย PULINET (Print)  
บทความ
การพัฒนาตนเอง Think+
วันที่ 26 กรกฏาคม 2565
   ♦ ความสำเร็จเกรด 4  by Sirichaiwatt    ♦ ลองเปลี่ยนความฝัน เป็นเป้าหมาย  by Sirichaiwatt    ♦ นาฬิกาชีวิต
เรียนรู้ชีวิต ข้อคิดสอนใจ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
♦ อย่าตัดสินอะไรด้วยเหตุผลตัวเองเพียงด้านเดียว by Campus Star ♦ "ความสุข" ของชีวิต อยู่ที่ไหน by admin ♦ เข้าใจชีวิต by kwamru.com
แรงบันดาลใจ
วันที่ 02 ตุลาคม 2564
♦ คำคม ข้อคิด สร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ  by jack ♦ 5 4 3 2 1 นับถอยหลังแล้วลงมือทำ ถ้าไม่อยากผิดหวังในตัวเอง by jack ♦ กฎ 10 ข้อข้อง อิคิไก by พลอยศรีStories