ข้อแนะนำการใช้ห้องสมุด
mail ระเบียบการยืม - คืน ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์

1. นำบัตรนักศึกษาหรือบัตรประจำตัวประชาชนมายืมทุกครั้ง
2. ผู้ใช้จะต้องทำการยืมหนังสือให้เรียบร้อยก่อนออกจากห้องสมุด
3.
หนังสือที่ยืมออก จะต้องนำมาส่งคืนที่ให้กับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ของห้องสมุดคณะพยาบาล เขตสำนักงานอธิการบดีเท่านั้น 
    *กรณี ไม่พบบรรณารักษ์หรือพนักงานห้องสมุด ขอความกรุณาเขียนโน๊ตแจ้งไว้*
4. หนังสือที่ยืมออก จะต้องส่งคืนให้ทางห้องสมุดคณะพยาบาล ตามวันกำหนดส่งหรือก่อนวันกำหนดส่ง ที่ประทับลงบนใบกำหนดส่งของหนังสือเล่มนั้นๆ
5. หนังสือที่ปรากฏอยู่ในรายการยืมของผู้ยืมท่านใด ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบทุกกรณี  
6. กรณีทำหนังสือหาย ผู้ยืมจะต้องแจ้งที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืนของห้องสมุดทันที พร้อมทั้งชำระค่าเสียหายตามระเบียบของห้องสมุด 
7. นักศึกษา / บุคลากร ที่ลาออกหรือสำเร็จการศึกษา จะต้องผ่านการตรวจสอบหนี้สินจากห้องสมุดให้เรียบร้อย หากยังมีหนังสือหรือค่าปรับคงค้างจะต้องรีบชำระกับทางห้องสมุดทันที
8. 
หนังสือที่ทำการยืมในแต่ละครั้ง จะต้องไม่ซ้ำกัน
9. 
หนังสือหายาก เอกสารจดหมายเหตุ หนังสืออ้างอิง ห้ามยืมออกนอกห้องสมุด กรณีที่จะนำไปถ่ายเอกสาร ต้องติดต่อบรรณารักษ์ ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม และส่งคืนภายในวันที่ยืมก่อนห้องสมุดปิดทำการ

crying อัตราค่าปรับ กรณียืมหนังสือค้างส่งเกินกำหนด ห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์ 

1. หนังสือทั่วไป วารสาร เล่มละ 3 บาท / วัน
2. หนังสือรับรอง เล่มละ 5 บาท / วัน
3. โสตทัศนวัสดุ รายการละ 5 บาท / วัน

_________________________________________________________________________________________________________
   " โปรดให้ความร่วมมือกับทางห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความปลอดภัยแก่ทรัพย์สินของทางราชการ "