ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วันที่ 29 ตุลาคม 2564

การบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
บอกรับโดย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


           GALE EBOOKS

                ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ การศึกษา สังคมศาสตร์ แพทย์
                วรรณกรรม ศิลปะ ธุรกิจ ประวัติศาสตร์ ชีวประวัติ สิ่งแวดล้อม กฎหมาย สามารถฟังเนื้อหาและดาวน์โหลดไฟล์เสียงอ่าน 
                แปลเนื้อหาไทยได้ มีบรรณานุกรมอัตโนมัติ สามารถเชื่อมต่อบัญชี Google Drive

                                                                                  


     CU e-Library 

            ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดซื้อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก
             ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครอบคลุมสาขาวิชาทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ 
             และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ให้บริการเผยแพร่ฟรีจากศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               
 


           Web of Science     

              เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์       
              สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 - ปัจจุบัน

              


        SpringerLink–Journal  

           เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสาร
           ฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 - ปัจจุบัน

            


           Academic Search Ultimate

             ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาระดับโลกที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด รวบรวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร สิ่งพิมพ์ และวีดีโอ ในทุกสาขาวิชา
            การศึกษา อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ดาราศาสตร์ มานุษย์วิทยา ชีวเวชศาสตร์ สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา ศึกษาศาสตร์
            สตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ฐานข้อมูลนี้เป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของ Academic Search Complete
            ซึ่งประกอบไปด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 5 พันชื่อเรื่อง

                                                                                            ProQuest Dissertation & Theses  

             ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ฉบับเต็ม (Full-text) ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็ม
             ของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขป
             วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ