ข่าวประชาสัมพันธ์
ฐานข้อมูลในประเทศไทย
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

แหล่งค้นคว้างานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการ บทความวารสาร ในประเทศไทย

            ◉ CMUDC 
                 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบไฟล์ PDF   

                  

 


                ◉ DSPACE JSPUI

                    ฐานข้อมูลจัดเก็บวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา
                    เผยแพร่ให้กับอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าถึงคลังข้อมูลได้

                    


      ◉ TU DIGITAL COLLECTIONS

          ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ ให้บริการในรูปแบบบทคัดย่อ (Abstract)
          และเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

         


             ◉ CHULALONGKORN UNIVERSITY INTELLECTUAL REPOSITORY (CUIR)

                 คลังปัญญาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวบรวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ชุดการเรียนการสอน
                 เอกสารประกอบการบรรยาย

                  


      ◉ PSU KNOWLEDGE BANK

          ฐานข้อมูลที่รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นผลงาน องค์ความรู้ หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิก
          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต เช่น วิทยานิพนธ์ วิจัย บทความ หนังสือ จดหมายข่าว หรือเอกสารอื่น ๆ โดยสามารถสืบค้น
          บันทึก หรือพิมพ์ เอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ได้จากทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย

         
 


      ◉ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

           ฐานข้อมูลที่รวบรวมผลงานวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย สามารถค้นหาผลงานตามชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง และแบ่งข้อมูลตามประเภทของผลงาน
           ค้นหาข้อมูลได้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้บริการไฟล์เอกสารในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 

           
 


        ◉ ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา (RAMATHIBODI POISON CENTER)

            โดย ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ข้อมูลทางพิษวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิก
            สำหรับแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อการป้องกันและรักษา)

           

 


       ◉ สำนักงานข้อมูลสมุนไพร (MEDPLANT)

          สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ หน่วยบริการฐานข้อมูลสมนุไพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

         


 


       
      ◉ THAI NATIONAL RESEARCH ROPOSIORY (TNRR)

      คลังข้อมูลงานวิจัยไทย รวบรวมงานวิจัยต่างๆ ภายในประเทศ บริการสืบค้นข้อมูล ผลงานวิจัย จากทุกแหล่งข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน
           ผ่านเครือข่ายงานวิจัย

           

 


         ◉ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)

             ฐานข้อมูลรวบรวมงานวิจัยที่สนับสนุนทุนวิจัย โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)
            ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

            


          ◉ DIGITAL RESEARCH INFORMATION CENTER

              ศูนย์ข้อมูลการวิจัย DIGITAL "วช" รวบรวมและจัดเก็บรายงานวิจัย ข้อมูลนักวิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทความวิจัย
              ที่ได้รับการดาวน์โหลดมากที่สุด

             
 


               ◉ THAI DIGITAL COLLECTION (TDC)

                    ฐานข้อมูลสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวบรวมวิทยานิพนธ์ วิจัยของอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
                    ให้บริการเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

                    
 


         ◉ คลังข้อมูลและความรู้ระบบสุขภาพสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

             องค์ความรู้ด้านระบบสุขภาพ บริการเอกสารวิจัย บทความวิชาการ เอกสารเผยแพร่อื่นๆ สมัครสมาชิกฟรี
             เพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) 

             


      ◉ GOOGLE SCHOLAR

        แหล่งรวบรวมบทความวิจัย วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ บทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ
        แวดวงวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยและองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ 

                  


        ◉ THAI JOURNALS ONLINE (THAIJO)

            ฐานข้อมูลวารสารวิชาการ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้บริการในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

            


    ◉ THAI-JOURNALS CITATION INDEX CENTRE (TCI)

        ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย บริการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์
         ในวารสารวิชาการไทย

          


         ◉ JOURNAL LINK

              ฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดต่างๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิ้น 240 แห่ง
             ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งจัดเก็บวารสาร ทั้งวารสารภาษาไทยและวารสารภาษาต่างประเทศอย่างสะดวก ทันสมัย รวดเร็ว 
             และสามารถเชื่อมโยง (Link) ไปยังวารสารที่มีการให้บริการบน Internet ได้อีกด้วย

                
 


                ◉ KNOWLEDGE PLATFORM ON CHEMICAL SAFETY

                   ฐานความรู้เรื่องความปลอดภัยด้านสารเคมี จัดทำโดย หน่วยสารสนเทศวัตถุอันตรายและความปลอดภัย
                   ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการสนับสนุนของ สกว.

                   
 


            ◉ ROYAL THAI GOVERNMENT GAZETTE 

                ราชกิจจานุเบกษา ฐานข้อมูลที่เป็นเอกสารหลักในการแจ้งประกาศ กฏหมาย และคำสั่งทางราชการ
                ให้ประชาชนทราบอย่างเป็นทางการ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบจัดพิมพ์และเผยแพร่