รายละเอียดโสตวัสดุ
PSU Medical Journal (PSUMJ) เวชสารสงขลานครินทร์
สำนักพิมพ์
Pixel Collection
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
1101 มกราคม 25131ชั้นวางวารสาร