รายละเอียดโสตวัสดุ
American Journal of Obstetrics Gynecology (AJOG)
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
22341ชั้นวางวารสาร
22321ชั้นวางวารสาร
22311ชั้นวางวารสาร
22261ชั้นวางวารสาร