รายละเอียดโสตวัสดุ
ARCHIVES OF PSYCHIATRIC NURSING
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
3441ชั้นวางวารสาร
3421ชั้นวางวารสาร
3411ชั้นวางวารสาร
3441ชั้นวางวารสาร
3441ชั้นวางวารสาร