รายละเอียดโสตวัสดุ
BRITISH JOURNAL OF COMMUNITY NURSUNG
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
25111ชั้นวางวารสาร
25101ชั้นวางวารสาร
2541ชั้นวางวารสาร
2581ชั้นวางวารสาร
2571ชั้นวางวารสาร
2561ชั้นวางวารสาร
25121ชั้นวางวารสาร