รายละเอียดโสตวัสดุ
Journal of Gerontological Nursing
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
4691ชั้นวางวารสาร
4681ชั้นวางวารสาร
4671ชั้นวางวารสาร
4641ชั้นวางวารสาร
4631ชั้นวางวารสาร
4651ชั้นวางวารสาร
4661ชั้นวางวารสาร