รายละเอียดโสตวัสดุ
Journal of Pediatric Nursing
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
531ชั้นวางวารสาร
521ชั้นวางวารสาร
511ชั้นวางวารสาร
501ชั้นวางวารสาร