รายละเอียดโสตวัสดุ
MEDSURG NURSING
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
2911ชั้นวางวารสาร
2931ชั้นวางวารสาร
2921ชั้นวางวารสาร