รายละเอียดโสตวัสดุ
Pacific Rim International Journal of Nursing Research (PRIJNR)
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
2441ชั้นวางวารสาร
2511ชั้นวางวารสาร
2531ชั้นวางวารสาร