รายละเอียดโสตวัสดุ
พยาบาลสาร
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
4732ชั้นวางวารสาร
4812ชั้นวางวารสาร
4822ชั้นวางวารสาร
4832ชั้นวางวารสาร