รายละเอียดโสตวัสดุ
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (HEALTH)
สำนักพิมพ์
ดอกเบี้ย
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
4321ชั้นวางวารสาร
4341ชั้นวางวารสาร
4411ชั้นวางวารสาร
4421ชั้นวางวารสาร
4431ชั้นวางวารสาร