รายละเอียดโสตวัสดุ
การพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
3831ชั้นวางวารสาร
3841ชั้นวางวารสาร
3911ชั้นวางวารสาร
3921ชั้นวางวารสาร
3931ชั้นวางวารสาร