รายละเอียดโสตวัสดุ
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
สำนักพิมพ์
บริษัท ธนาเพรส จำกัด
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
3421ชั้นวางวารสาร
3432ชั้นวางวารสาร
3512ชั้นวางวารสาร
3521ชั้นวางวารสาร