รายละเอียดโสตวัสดุ
กองการพยาบาล
สำนักพิมพ์
สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
4723ชั้นวางวารสาร
4813ชั้นวางวารสาร