ชื่อหนังสือ  
มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-6 แสดง 
การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ หลักการและวิธีปฏิบัติ แสดง 
ประวัติและวิวัฒนาการ การพยาบาลในประเทศไทย (พ.ศ.2493-พ.ศ.2530) แสดง 
กายวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ หน่วยที่ 12-15 แสดง 
บทเรียนจากกรณีศึกษาเส้นทางสู่ความสำเร็จของพยาบาลเวชปฏิบัติ แสดง 
ความรู้เรื่องยา แสดง 
ระเบียบวิธีการสอนการพยาบาลในคลินิก แสดง 
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์5 แสดง 
สารสนเทศ ทางการพยาบาล แสดง 
electrocardiography for medical student fifth edition แสดง 
การวิจัยทางการพยาบาลศาสตร์ แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ แสดง 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช แสดง 
การวิจัยทางการพยาบาลสารสนเทศและสถิติ หน่วยที่ หน่วยที่ 1-5 แสดง 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช แสดง 
กฎหมายการประกอบวิชาชีพพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 6 แสดง