ชื่อหนังสือ  
การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วยที่ 6-10 แสดง 
ไม้บรรทัดวัดสุขภาพ แสดง 
จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล แสดง 
โมเดลสมการโครงสร้าง (STRUCTURAL EQUATION MODELING) แสดง 
วัคซีนสำหรับเด็กโตและผู้ใหญ่ประโยชน์ที่ไม่ควรมองห้าม แสดง 
" 5 โรคร้าย คร่าชีวิตคนไทย " มะเร็ง แสดง 
คู่มือส่งเสริมจริยธรรม สำหรับองค์การพยาบาล:กลไกและการปฏิบัติ แสดง 
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ (ฉบับปรับปรุง) แสดง 
สรุปสาระเตรียมสอบสภาการพยาบาลวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดง 
กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล:การนำไปใช้ในคลินิก แสดง 
ประมวลการประชุมพยาบาลศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่5 แสดง 
การเป็นแพทย์ จากฮิปโปกราตีสสู่ยุคโลกาภิวัตน์ แสดง 
หมอจีน... แนะวิธีสู้มะเร็ง แสดง 
รางจืด ราชายาแก้พิษ แสดง