ชื่อหนังสือ  
เอกสารการสอนชุดวิชา การรักษาพยาบาลเบื้องต้น หน่วยที่1-7 แสดง 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งคัดหลั่งและสารน้ำจากการสวนล้างสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ แสดง 
พยาธิวิทยาคลินิก แสดง 
การตจรวจทางพยาธิวิทยาคลินิก แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม1 [พิมพ์ครั้งที่3] แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม1 พิมพ์ครั้งที่ 2 แสดง 
พยาธิวิทยาคลีนิค แสดง 
หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 4 แสดง 
ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล แสดง 
ไขมันเกิน...เลยไม่มันส์ แสดง 
General Pathology พยาธิวิทยาทั่วไป แสดง 
คู่มือ แปลผลตรวจเลือด เล่มแรก พิมพ์ครั้งที่ 3 แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล แสดง