ชื่อหนังสือ  
กายฉีดวัคซีนป้องกันโรคในประเทศไทย :ปัจจุบันสู่อนาคต แสดง 
คู่มือวัคซีน 2012-2013 และ ปัญหาที่พบบ่อย แสดง 
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล แสดง 
การเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลักทางพยาบาล แสดง 
สารสนเทศทางการพยาบาล แสดง 
วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก แสดง 
ภยันตรายและสารพิษในเด็ก แสดง 
ยา เล่ม2 แสดง 
หัวใจที่ใหญ่กว่ากำปั้น BIG GIVE แสดง 
ATLAS OF MEDICAL PARASITOLOGY แสดง 
คู่มือการบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น พ.ศ.2547 แสดง 
ฉลาดใช้ยา แสดง 
ครอบครัวคุณภาพ แสดง 
คู่มือพยาบาลฉบับเวชปฏิบัติ แสดง 
กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล แสดง