ชื่อเรื่อง  
การตรวจปัสสาวะทางห้องปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน แสดง 
คู่มือ แปลผลตรวจเลือด เล่มแรก พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับปรับปรุงใหม่ แสดง 
SLE และการตรวจทางห้องปฏิบัติการ แสดง 
พยาธิวิทยากายวิภาค แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วย11-15 แสดง 
คู่มือ แปลผลตรวจเลือด เล่มแรก พิมพ์ครั้งที่ 1 แสดง 
พยาบาลไร้หมวก แสดง 
คู่มือ แปลผลตรวจเลือด เล่มสอง พิมพ์ครั้งที่ 4 แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาและเภสัชวิทยาคลินิกสำหรับพยาบาล หน่วย1-5 แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล แสดง 
เนื้องอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเด็ก แสดง 
ญาติ จะช่วยดูแลผู้ป่วย มะเร็ง อย่างไร... ให้ชีวิต มีคุณค่าในเวลาที่เหลืออยู่ แสดง 
พยาธิวิทยาคลินิก ฉบับเรียบเรียงครั้งที่ 2 แสดง 
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา สุขภาวะ แสดง 
สมรรถนะพยาบาลเยี่ยมบ้าน (โครงการนำร่อง) แสดง