ชื่อเรื่อง  
การตรวจวิเคราะห์ก๊าซในเลือด แสดง 
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ แสดง 
พยาธิวิทยาทั่วไป General Pathology แสดง 
การประเมินการทดสอบทางห้องปฎิบัติการการแพทย์ แสดง 
พระราชบัญญัติ วิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๒๘ แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 2 แสดง 
เอกสารคำสอน รายวิชาจริยศาสตร์และกฎหมายในการประกอบวิชาชีพพยาบาล แสดง 
การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด แสดง 
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 3 แสดง 
พยาธิวิทยา : การแปลผลค่าสารเคมีจากกรณีศึกษา แสดง 
เกร็ดพยาธิวิทยาคลินิก แสดง 
การประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่4 เรื่อง การวิจัยทางการพยาบาล : ความท้าทายฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ แสดง 
ประชุมวิชาการครั้งที่ 21 เรื่อง " ผลผลิต ผลลัพธ์และความก้าวหน้าทางการแพทย์ " แสดง 
การวิเคราะห์ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สำหรับพยาบาล ฉบับปรับปรุงครั้งที่4 แสดง 
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ปี2558 แสดง