ชื่อเรื่อง  
รวมเล่มบทความรายการวิถีสุขภาพ เล่ม5 แสดง 
SPEAKง่ายๆ สไตล์พยาบาล แสดง 
เคมีและจุลชีววิทยาเบื้องต้นของอาหาร แสดง 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ แสดง 
คู่มือ vaccine 2010 และ ประเด็นในการสื่อสาร แสดง 
รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่1 แสดง 
กำเนิดกุมาร แสดง 
QMC แสดง 
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย แสดง 
จุลชีววิทยาทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 2 แสดง 
คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ ยาระบบประสาทส่วนกลาง เล่ม1 แสดง 
จุลชีววิทยาทั่วไป พิมพ์ครั้งที่ 8 แสดง 
พยาธิสรีรวิทยา ทางการพยาบาล เล่ม2 ฉบับปรับปรุง แสดง 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ (ฉบับ2) พ.ศ.2540 และ ข้อบังคับ แสดง 
บทบาทของพยาบาลในงานด้านการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการ แสดง