ชื่อเรื่อง  
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ แสดง 
คู่มือทักษะการสื่อสารสำหรับครูแพทย์และครูพยาบาล พิมพ์ครั้งที่ 2 แสดง 
สื่อสาร-สื่อใจ เทคนิคการสื่อสารช่วยลดช่องว่างระหว่างแพทย์กับคนไข้ แสดง 
จิตวิญญาณของผู้นำทางการพยาบาล ฟรอเรนซ์ ไนติงเกล แสดง 
คุณภาพของระบบสุขภาพ แสดง 
วิชากฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล แสดง 
คู่มือทักษะการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ แสดง 
ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางพันธุกรรม แสดง 
การประกอบวิชาชีพเวชกรรม : การปฏิบัติตามกฎหมายและเวชปฏิบัติ แสดง 
กระบวนการพยาบาลและการประเมินสุขภาพ : ทฤษฎีและการปฏิบัติ แสดง 
เอกสารประกอบการสอนวิชากฎหมายและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพพยาบาล แสดง 
ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ในการพยาบาลสูติศาสตร์ แสดง 
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิ แสดง 
Communication Skills in Clinical Practice จากมุมมองที่หลากหลาย แสดง 
2nd Siriraj Internal Medicine Board Review แสดง