ชื่อเรื่อง  
มโนมติและกระบวนการพยาบาล หน่วยที่ 1-6 แสดง 
เนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร์ แสดง 
คุณหมอช่วยด้วย ! ช่วยด้วยฉันเป็นมะเร็ง แสดง 
จริยธรรมทางการแพทย์ แสดง 
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2554 แสดง 
เนื้องอกและมะเร็งของรยางค์ผิวหนัง หลักในการวินิจฉัยอย่างเข้าใจง่าย แสดง 
เอกสารการสอนชุดวิชา อนามัยครอบครัวในงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 แสดง 
โรคจิตจากเมทแอมเฟตามีน : ประสบการณ์เรียนรู้จากประเทศไทย แสดง 
คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็ง แสดง 
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการภาวะน้ำหนักเกิน แสดง 
บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แสดง 
หลักการและการใช้สถิติการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางการพยาบาล แสดง 
ความรู้บูรณาการสำหรับอายุรแพทย์ แสดง 
กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวมเพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ แสดง 
พันธุศาสตร์คลินิกในเด็ก แสดง