รายละเอียดโสตวัสดุ
Journal of Health Science and Medical Research (JHSMR)
สำนักพิมพ์
Pixel Collection
กำหนดออก
อื่น ๆ

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
3841ชั้นวางวารสาร
3941ชั้นวางวารสาร
3931ชั้นวางวารสาร
3921ชั้นวางวารสาร
3911ชั้นวางวารสาร