ชื่อหนังสือ  
การพยาบาลฉุกเฉินและอุบัติภัยหมู่ แสดง 
การดูแลบาดแผลและการป้องกันการติดเชื้อ แสดง 
บัญชียาจากสมุนไพร พ.ศ. 2549 แสดง 
ประสบการณ์วิชาชีพการพยาบาล หน่วยที่ 1-8 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 แสดง 
สูตรตำรายามหัศจรรย์เวชศาสตร์แแผนโบราณ แสดง 
คู่มือวัคซีน2008 สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย แสดง 
Advances in Pharmaceutical Care and Pharmacotherapeutics แสดง 
pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases แสดง 
Update Vaccine แสดง 
แผนยุทธศาสตร์ระดับชาติว่าด้วยการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙ แสดง 
ชีวผลิตภัณฑ์ทางยา แสดง 
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล แสดง 
รู้สึกโรคภูมิแพ้ แสดง 
จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล แสดง 
แบคทีเรียทางการแพทย์ พิมพ์ครั้งที่ 2 แสดง