ชื่อหนังสือ  
ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์4 แสดง 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช แสดง 
การวิจัยทางการพยาบาล:หลักการและแนวปฏิบัติ แสดง 
คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช แสดง 
กราฟ ตารางและสมการ สำหรับการวิจัยทางสุขภาพ แสดง 
กฎหมายสำหรับพยาบาล แสดง 
ประสบการณ์วิชาชีพพยาบาล บทที่ 9-15 แสดง 
ใช้ยา-ต้องรู้ เล่ม2 แสดง 
คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล เล่ม2 แสดง 
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล แสดง 
พยาบาลกับบุหรี่ แสดง 
คู่มือร้านยา ความรู้เรื่องยาเบื้องต้นและแนวทางการชักถามเพ่อให้การรักษาขั้นต้น แสดง 
ยาลดความอ้วน แสดง 
การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล แสดง 
กฎหมายสุขภาพและการรักษาพยาบาล แสดง